RAB - Registrering

V/Anja Kofoed Larsen - certificeret RAB godkendt akupunktør

RAB Registrering - Din sikkerhed

RAB er en forkortelse for Registreret Alternativ Behandler. Det er en ny beskyttet titel der kun må bruges af behandlere der lever op til lovgivningens krav om bl.a. uddannelse, etik og god klinisk praksis.

RAB er et resultat af et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet


"Alternative behandlere kan nu med godkendelse fra deres brancheforening kalde sig Registreret Alternativ Behandler (RAB). Registreringen kræver 660 timers undervisningstimer samt kendskab til psykologi og etiske retningslinjer. Registreringen skal give forbrugerne et bedre overblik samt bedre mulighed for at klage". (Politiken)


Ny lov om alternativ behandling

Det er blevet lettere og mere trygt at vælge en veluddannet og professionel behandler, når man går alternative veje. Og trækker man alligevel en nitte, har man mulighed for at klage. Det er resultatet af »Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere«, som træder i kraft 1. juni.

Af Sinnet Ellehauge Journalist

Solen skinner. Lærken synger og du fløjter lystigt, mens du roder i surbundsbedet. Du mærker et knæk i ryggen og en skærende smerte. Hekseskud. Hvad gør du? Du har hørt, at zoneterapi skulle være effektivt. Men hvordan finder du en dygtig og pålidelig behandler, som kan lindre dine smerter? Som ikke bare efterlader dig med tomme lommesmerter?

 

Du slår op i din lokale telefonbog og kigger efter en RAB zoneterapeut. RAB er forkortelsen for Registreret Alternativ Behandler. Det er kun behandlere, som opfylder en række særlige krav til uddannelse og god klinisk praksis, som har lov at kalde sig RAB’er.

 

Hvis du trods valget af en RAB’er føler dig dårligt eller mangelfuldt behandlet, så kan du klage til den brancheforening, der har registreret behandleren, når det er en RAB’er, du konsulterer. Får du medhold i din klage, risikerer behandleren en påtale, en bøde eller i værste fald en inddragelse af sin registrering og eksklusion af foreningen.

 

Hvis behandleren derimod ikke er registreret, må du leve med dine lommesmerter. Så er der ingen relevant klageinstans. Det er konsekvensen af en ny lov om registrering af alternative behandlere, som netop nu den 1. juni træder i kraft.

 

Brancheforeningerne bliver også set efter i sømmene. En brancheforening kan kun få lov til at administrere ordningen og registrere sine medlemmer som RAB’ere, hvis den opfylder lovens krav og bliver godkendt af Sundhedsstyrelsen.

 

Overlæge i Sundhedsstyrelsen, Michael von Magnus, er formand for Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling (SRAB). Han har fulgt processen omkring registreringsordningen på tæt hold.

 

– Loven giver borgerne mulighed for at sikre sig, at behandlerens renommé og handlemåde er godkendt, siger han. Og er man utilfreds, kan man klage. Tidligere var utilfredse brugere af alternativ behandling henvist til forbrugerklagenævnet. Men nævnet har jo ingen faglig indsigt på området, og kan derfor vanskeligt vurdere en klage. Fremover bliver det de enkelte brancheforeninger, som skal føre selvjustits, når de er blevet godkendt af os. De har den fornødne ekspertise.

 

En landvinding

Mange anser den ny lov som en landvinding. En vurdering, som overlæge Michael von Magnus er enig i.

 

– I forhold til omverdenen ligger der en vis prestige i at være kommet ind under lovgivningen, siger han. Befolkningen har for længst taget det alternative til sig, det viser statistikken. Men lovgivningen er et tegn på, at området nu også tages alvorligt af politikerne.

 

Selvom loven kan betragtes som en form for skulderklap til dele af den alternative behandlerverden, skal den på ingen måde opfattes som en officiel blåstempling, hverken af behandlerne eller deres metoder. Det understreger både Sundhedsstyrelsen og de politikere, der står bag loven.

 

– Formålet med loven er udelukkende at styrke brugernes sikkerhed ved anvendelsen af alternativ behandling, siger Michael von Magnus.

Hr. og fru Danmark

Men hvad er det for en sikkerhed, brugerne af alternativ behandling får? Hvad betyder loven i praksis for hr. og fru Danmark?

 

– I forhold til den registrerede behandlers uddannelse, betyder det, at behandleren ikke kun er blevet undervist i selve den alternative metode, som for eksempel zoneterapi, urtemedicin eller akupunktur, fortæller akupunktør og zoneterapeut Anker Nielsen, som er en af hovedbagmændene bag registreringsordningen.

 

– RAB’eren har også lært, hvordan kroppen er bygget op, og hvordan den fungerer, ligesom han/hun er blevet undervist i sygdomslære og har fået kendskab til de mest almindelige typer traditionel medicin. Og så er han/hun blevet undervist i psykologi og klientbehandling, og har fået et vist kendskab til andre alternative behandlingsmetoder.

 

I forhold til de mere etiske aspekter og god klinisk praksis, forpligter en RAB’er sig til altid at opfordre sin klient til at søge læge, hvis behandleren er i tvivl om diagnosen eller i øvrigt finder det hensigtsmæssigt.

 

– Og så skal RAB’eren naturligvis overholde sin tavshedspligt, siger Anker Nielsen. Ligesom der skal være rent og sikkert, der hvor han/hun behandler. RAB’eren skal også føre en omhyggelig journal, så der er dokumentation for behandlingsforløbet, og han/hun skal være omhyggelig med at fortælle klienten, hvordan behandlingen skal forløbe, og hvilken effekt det vil være realistisk at forvente. Og så må RAB’eren aldrig på forhånd love helbredelse!

 

Mange af disse krav opfyldes også af ikke-registrerede behandlere. Problemet er, at man ikke har sikkerhed for, hvem blandt de ikke-registrerede, der opfylder kravene, og hvem der ikke gør. Og hvad vigtigere er: De har ingen mulighed for at klage over en dårlig eller mangelfuld behandling.

De alternative og lægerne

– Ifølge Michael von Magnus har de alternative udviklet sig meget i de senere år.

 

– Det har været en stor fordel, at brancheorganisationerne har sluttet sig sammen i de to paraplyorganisationer SundhedsRådet og Landsforeningen NaturSundhedsrådet, siger han. Det har i forbindelse med registreringsordningen betydet, at vi i Sundhedsstyrelsen har kunnet nøjes med at samarbejde med fem udvalgte repræsentanter frem for et utal af forskellige foreninger. Og så er det lettere at skabe resultater.

 

Selvom alternativ behandling i dag er en naturlig del af mange danskeres hverdag, og selvom politikerne har lagt tidligere tiders berøringsangst på hylden og taget fat på området, er der stort set ikke rokket ved forholdet mellem de alternative behandlere og lægestanden.

 

– I forhold til lægerne er den store udfordring videnskabelig dokumentation, siger Michael von Magnus. I deres verden er behandlingsmetoder og medicinske præparater underlagt strenge regler for videnskabelig dokumentation. Disse regler mener de fleste læger også bør gælde for alternativ behandling.

 

Der er ganske vist foretaget forskellige undersøgelser indenfor det store, brede område med fællestitlen alternativ behandling. Men der er stadig lang vej. Dels er det svært at finde nogle egnede forskningsmetoder, dels er det svært at skaffe penge.

 

Alligevel tyder noget på, at de alternative kan vejre morgenluft. I 1999 oprettede Sundhedsministeriet et Videns og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB), der bl.a. har til opgave at fremme og udvikle forskning på området, og til løsning af den opgave fik de i forbindelse med det seneste Finanslovsforlig tildelt ti millioner kroner. Pengene skal blandt andet bruges til at banke hul i muren ind til universitetsmiljøet, så man kan tiltrække mere kompetente og etablerede forskere.

 

– Der tales i disse år meget om at bygge bro og åbne for et reelt samarbejde mellem de alternative og de etablerede behandlere, siger Michael von Magnus. Men et samarbejde kræver dokumentation. Ellers bliver der nok nærmere tale om en fredelig sameksistens

Den ny lov

Formålet med loven er at styrke brugernes sikkerhed ved anvendelsen af alternativ behandling.

For at blive registreret alternativ behandler (RAB’er), skal behandleren være medlem af en godkendt registreringsansvarlig brancheforening og opfylde en række krav til uddannelse og god klinisk praksis.

Det er Sundhedsstyrelsen, der godkender de registreringsansvarlige brancheforeninger.

Loven giver brugerne mulighed for at klage over RAB’eren. Hvis brugeren får medhold i klagen, kan behandleren straffes med en påtale, en bøde eller en fratagelse af sin registrering og eksklusion af den registreringsansvarlige forening.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk kan du se, hvilke brancheforeninger, der er godkendt som registreringsansvarlige og dermed har lov til at registrere deres behandlere.

Du kan også se, hvilke specifikke krav om uddannelse og god klinisk praksis foreningen stiller til sine registrerede behandlere – ligesom du her kan finde en liste over behandlerne.

Læs også:  

Kontakt os:

ONLINE BOOKING

Email: kontakt@bodyfocus.dk

Mobil: +45 2991 8876

Via webformular

RAB godkendt

BodyFocus er godkendt RAB-registreret akupunktør, og medlem af DA - Danske akupunktører.

Specialer:

  • Barnløshed
  • Stress
  • Rygproblemer
  • Korsben/Halebensprobl.
  • Smerter i bevægeapparatet
  • Knæ, albue, hofte
  • Smerter generelt
  • Hovedpine
  • Behandling af børn

Skulderskade, trælår og

forstuvet fod

"Jeg henvendte mig til Anja med en dårlig skulder fra en fodboldskade, jeg ikke kunne slippe helt af med. Det blev løst ved hjælp af cupping, som har været en rigtig effektiv behandling. Derudover har jeg fået behandling med både cupping  og akupunktur, mod andre småskader som forstuvet ankel og trælår.

Effekten af akupunkturen mod trælåret kunne jeg mærke med det samme.

Jeg kan kun anbefale at prøve at tage fat i Anja."

Peter P.

Copyright © BodyFocus.dk